Tổng hợp vị trí các tập tin cấu hình trong EasyEngine

Bài này thuộc phần 4 của 7 trong series EasyEngine toàn tập

Đây là bài viết thứ tư trong EasyEngines Series

Trong quá trình sử dụng EasyEngine, bạn cần biết vị trí các tập tin cấu hình. Do vậy bạn có thể dễ dàng tìm và chỉnh sửa theo ý muốn. 

Mình xin tổng hợp vị trí các tập tin cấu hình ở đây​

NGINX

File cấu hình NGINX:​

 • /etc/nginx/: Tất cả file cấu hình NGINX sẽ nằm trong thư mục này
 • ​/etc/nginx/nginx.conf: File cấu hình chính của NGINX
 • /etc/nginx/sites-available/: File cấu hình của các domain bạn cài đặt trên máy chủ. Nếu cần chỉnh sửa gì cho từng domain bạn sửa ở đây. 
 • /etc/nginx/sites-enables/: Thư mục chứa các symbolic link dẫn đến file cấu hình của domain tương ứng có trạng thái đang active. Bạn không cần động tới những file ở đây. 
 • /etc/nginx/common/: Thư mục chứa các cấu hình thêm vào NGINX như HHVM, W3 Total Cache, WP Super Cache...

File log: 

 • /var/log/nginx/: thư mục chứa toàn bộ file log của NGINX
 • /var/log/nginx/example.com.access.log: File access log của domain example.com
 • /var/log/nginx/example.com.error.log: File log error cho domain example.com​

PHP

Cấu hình PHP​

Đây là file cấu hình cho phiên bản PHP 7​

 • /etc/php/7.0/: Tất cả file cấu hình PHP sẽ nằm trong thư mục này
 • /etc/php/7.0/fpm/php.ini: File cấu hình chính của PHP
 • ​/etc/php/7.0/fpm/php-fpm.conf: Các cài đặt của PHP-FPM
 • /etc/php/7.0/fpm/conf.d/www.conf: File cấu hình PHP-FPM riêng lẻ, 

Log: 

 • /var/log/php/7.0: Tất cả file log liên quan đến PHP-FPM đều nằm ở đây
 • /var/log/php/7.0/slow.log: Xem log các script chạy chậm. 
 • /var/log/php/7.0/fpm.log: Xem log liên quan đến PHP. 

Các file cấu hình và log của MySQL

Cấu hình MySQL

 • /etc/mysql/my.cnf: đây là file cấu hình chính dành cho MySQL
 • /etc/mysql/conf.d/my.cnf: File này chứa user và pasword của tài khoản root MySQL​

Các file log

 • /var/log/mysql/mysql.log: Các thông tin log chung liên quan đến MySQL
 • /var/log/mysql/mysql-slow.log: Log những query thực hiện lâu​

Cấu trúc thư mục website

​Cấu trúc thư mục website của EasyEngine như sau: 

 • /var/www: tất cả website sẽ nằm ở đây
 • ​/var/www/example.com: Tất cả mọi thứ liên quan đến domain example.com sẽ nằm ở đây. Thư mục này sẽ chứa file wp-config.php. 
 • /var/www/example.com/htdocs: Thư mục gốc chứa code của website. Nó giống như thư mục public_html mà bạn hay gặp. 
 • /var/www/example.com/logs: Chứa các log liên quan đến domain example.com
Xem bài trong seriesPhần trước: Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu sử dụng EasyEnginePhần kế tiếp: Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt với EasyEngine