Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 7

Bài này thuộc phần 6 của 7 trong series LEMP cho CentOS 7

Memcached cũng là cách tăng tốc xử lý website. Đặc biệt Memcached thường được kết hợp với plugin W3 Total Cache như là cách tăng tốc website WordPress

Khi nói về Memcached chúng ta thường nói đến 2 thành phần:

  • Memcached Server: chúng ta sẽ cài đặt một server xử lý cách
  • Memcached module: module trong PHP để giao tiếp với Memcached server​

Mô hình memcached mình đã đề cập trong bài này

memcached-architecture

Với VPS bạn có tùy ý trong muốn sử dụng Memcached hay không. ShareHost thì còn phụ thuộc vào nhà cung cấp có tính năng này hay không?

Bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Memcached trên CentOS 7.

Cài đặt Memcached server:

Đầu tiên chúng ta cài đặt thành phần đầu tiên của hệ thống Memcached với câu lệnh sau: ​

yum -y install memcached

Câu lệnh sau để start Memcached: 

systemctl start memcached

Để Memcached chạy khi khởi động lại server, bạn dùng lệnh sau: 

systemctl enable memcached

Dùng lệnh sau để kiểm tra xem memcached đã hoạt động hay chưa: 

ps aux | grep memcached

Cấu hình Memcached

Cấu hình memcached nằm trong file /etc/sysconfig/memcached

nano /etc/sysconfig/memcached
cài đặt memcached trên centos 7

Phần cachesize sẽ là bộ nhớ RAM cho Memcached. Mặc định là 64MB. Ở đây mình tăng lên 128MB. 

Khởi động lại Memcached để sử dụng cấu hình mới. 

systemctl restart memcached

Cài đặt Module Memcached PHP

Để Memcached hoạt động được với PHP bạn cần cài đặt Module Memcached

Trong series bài về LEMP trên CentOS mình dùng PHP 7.1 nên mình sẽ cài đặt với lệnh sau: ​

yum --enablerepo=remi,remi-php71 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

Khởi động lại PHP-FPM: systemctl restart php-fpm

Bây giờ bạn vào cấu hình W3 Total Cache và chọn Memcached cho Page Cache, Database Cache và Object Cache. 

Xem bài trong seriesPhần trước: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Zend OPcachePhần kế tiếp: Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên CentOS 7 (NGINX)